پنجشنبه 03 تير 1400

جستجو

کمينه
منوی اصلی
صفحه اصلی
پرتال طلاب
پرتال مدارس
بزرگان حوزه
حوزه علمیه اصفهان
دانلود

اعلام محدوده های امتحانی نیمسال اول 97-1396

اعلام محدوده های امتحانی نیمسال اول 97-1396

احتراما به عرض می رساند محدوده امتحانی و حذفی بعضی از دروس در  نیم سال اول 1396-1397 به شرح زیر می باشد.

پایه اول :        

الف: محدوده امتحانی نحو 1 از ابتدای كتاب تا بخش دهم ( حروف) بوده و از بخش دهم تا آخر كتاب حذف می باشد

ب: محدوده امتحانی صرف 1 از ابتدای كتاب تا فصل هفتم (باب تفاعل) بوده و از باب تفاعل تا آخر قسمت فارسی حذف می باشد.

ج: محدوده امتحانی عقاید 1و2 سیكل از ابتدای كتاب تا ده درس معادشناسی (صفحه325) بوده و از ده درس معاد شناسی تا آخر كتاب حذف می باشد.

د: محدوده امتحانی عقاید 1و2 دیپلم از ابتدای كتاب تا بخش پنجم معادشناسی (صفحه 200) بوده و از بخش پنجم معادشناسی تا آخر كتاب حذف می باشد.

پایه سوم:         

الف: محدوده امتحانی نحو 8 از ابتدای كتاب تا حرف الثاء ( ثمّ) (صفحه 93) بوده و از حرف ثمّ تا ربّ حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی نحو 9 از ربّ تا لات (صفحه 200) بوده و از لات تا لو حذف می باشد.

پایه چهارم:        

محدوده امتحانی اصول 1 از ابتدای كتاب تا الفصل السابع (تعقیب الاستثناء للجمل المتعدده) بوده و از الفصل السابع تا المقصد السادس حذف می باشد.

پایه ششم:         

محدوده امتحانی اصول 5  ازضد تا الكتاب العزیز بوده و از كتاب العزیز تا مباحث السنة حذف می باشد.

پایه هفتم:        

الف: محدوده امتحانی فقه 1 از ابتدای كتاب تا تدلیس الماشطة (صفحه 165 از چاپ كنگره) بوده و از تدلیس الماشطه تا المسألة السابعة حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی فقه 2 از النجش تا ینبغی التنبیه علی امور (صفحه 66 از چاپ كنگره) بوده و از ینبغی التنبیه علی امور تا الكلام فی عقد البیع حذف می باشد.

ج: محدوده امتحانی اصول 3 از اول برائت تا ینبغی التنبیه علی امور (صفحه 149 از چاپ كنگره) بوده و از ینبغی التنبیه علی امور تا دوران بین محذورین حذف می باشد.

پایه هشتم:       

الف: محدوده امتحانی فقه 5 از شروط المتعاقدین تا القول فی الاجازة و الرّد (صفحه 399 چاپ كنگره) بوده و از القول فی الاجازة و الرد تا القول فی المجیز حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی اصول 4 از استصحاب تا الامر السادس قد عرفت انّ معنی عدم نقض الیقین ...( صفحه 233 چاپ كنگره) بوده و از الامر السادس تا الامر العاشر حذف می باشد.

ج: محدوده امتحانی اصول5 از دوران بین اقل و اكثر تا الثالث انّ وجوب الفحص انّما هو... ( صفحه 441 چاپ كنگره) بوده و از الثالث انّ وجوب الفحص .. تا آخر برائت حذف می باشد.

د:مرحله 5 و 6  از درس فلسفه 1 جزء محدوده امتحانی نمی باشد.

پایه نهم:          

الف: محدوده امتحانی فقه 2 از ابتدای خیارات تا خیار الغبن (صفحه 156 چاپ كنگره) بوده و از خیار الغبن تا مسقطات خیار غبن حذف می باشد.

پایه دهم:        

الف: محدوده امتحانی اصول 3 از نواهی تا المقصد الرابع (العام و الخاص) بوده و از العام و الخاص تا فصل العمل بالعام حذف می باشد.

ب: محدوده امتحانی اصول 4 از برائت تا منها صحیحة ثالثة لزراره ( باب الاستصحاب) بوده و از منها صحیحة ثالثة لزرارة تا تنبیهات استصحاب حذف می باشد.

 

تذكر:

1. امتحان اصول 1 پایه 7 قطع و ظن از رسائل، بر طبق درسنامه تدوین مركز مدیریت می باشد .

2. محدوده امتحانی در سایر دروس هیچ گونه تغییری نداشته و مطابق با برنامه درسی مقاطع اعلام شده از طرف معاونت آموزش و پژوهش می باشد .


printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر کد امنیتی :
وارد نمودن کد